Home  I   Contact us
HOME ABOUT ONGOING KURIES NEW KURIES DIRECTOR BOARD APPLICATION CONTACT
 

XrÈqcnse BZys¯ Nn«n/Ipdn B¸okmWv eqÀ±v ]Ån 1891 Bcw`n¨ Cu Øm]\w hnizkvX tkh\¯nsâ 120 hÀj§Ä ]n¶n«p. ]qÀ®ambpw ]ÅnbpsS DSaØXbnepÅ Cu Øm]\¯nsâ c£m[nImcn XrÈqÀ AXncq]X sa{Xms¸meo¯bmWv. hnImcnb¨sâ t\XrXz¯nÂ

 
   
 
ON GOING KURIES
  Sl.No   Chit No   Description   Amount   Sala Amount   Started on  
                         
1 342 Pooval 2500 1,25,000x2 17-05-1995
  2   351   Pooval   3000   1,35,000x2   10-04-1999  
  3   354   Pooval   3000   1,35,000x2   08-11-1999  
  4   355   Monthly   600   90,000x2   09-12-1999  
  5   356   Pooval   3000   1,08,000x2   05-03-2000  
  6   357   Monthly   750   1,50,000x2   10-04-2000  
  7   358   Pooval   3000   1,20,000x3   16-10-2000  
  8   360   Pooval   2,500   1,12,500x2   09-06-2001  
  9   361   Monthly   250   31,250x2   09-06-2001  
  10   362   Monthly   800   1,60,000x2   06-10-2001  
  11   363   Monthly   200   28,000x2   12-11-2001  
  12   364   Pooval   2,500   1,12,500x2   14-12-2001  
  13   365   Monthly   200   28,000x2   22-04-2002  
  14   366   Pooval   2500   1,12,500x2   22-04-2002  
  15   367   Monthly   500   1,08,000x2   21-05-2002  
  16   369   Pooval   3000   1,08,000x3   04-10-2005  
  17   370   Monthly   1000   60,000x2   20-10-2006  
  18   371   Pooval   2500   1,25,000x2   20-10-2006  
  19   372   Monthly   1000   60,000x3   15-02-2008  
  20   373   Monthly   600   1,08,000x4   07-08-2008  
  21   374   Pooval   2500   1,25,000x4   19-12-2008  
  22   375   Monthly   800   1,20,000x3   05-08-2009  
  23   376   Pooval   2500   1,25,000x4   20-05-2010  
  24   377   Monthly   1000   2,16,000x3   18-04-2011  
  25   378   Monthly   2000   1,08,000x4   12-08-2011  
                         
  RECENTLY COMPLETED KURIES              
                       
Sl.No   Chit No Description Amount Sala Amount   Terminated on  
  1   350   Monthly   Rs 150/-   Rs 16,650/-   14.02.08  
  2   352   Monthly   Rs 250/-   Rs 27,750/-   10.06.08  
  3   349   Pooval   Rs 200/-   Rs 60,000/-   15.06.08  
  4   353   Monthly   Rs 300/-   Rs 33,30+0/-   07.12.08  
  5   345   Pooval   Rs 10,000/-   Rs 34,000/-   20.12.08  
  6   337   Pooval   Rs 2500/-   Rs 1,25,000/-   18.03.09  
  7   359   Monthly   Rs 500/-   Rs 55,000/-   16.01.10  
  8   339   Pooval   Rs 2500/-   Rs 1,25,000/-   17.05.10  
  9   368   Monthly   Rs 1000/-   Rs 66,000/-   04.03.11  
  10   348   Monthly   Rs 600/-   Rs 90,000/-   15.03.11  
 
  IFS CODE SIBL 0000084
A/C No: 0084081000000002
IFS CODE CSBK 0000094
A/C No: 009400972375709001
 
 
  HOME I ABOUT US I ONGOING KURIES I NEW KURIES I DIRECTOR BOARD I APPLICATION I CONTACT US ALLRIGHTS RESERVED  I  WEBSITE DESIGNED BY GODLANDIT