Home  I   Contact us
HOME ABOUT ONGOING KURIES NEW KURIES DIRECTOR BOARD APPLICATION CONTACT
 

XrÈqcnse BZys¯ Nn«n/Ipdn B¸okmWv eqÀ±v ]Ån 1891 Bcw`n¨ Cu Øm]\w hnizkvX tkh\¯nsâ 120 hÀj§Ä ]n¶n«p. ]qÀ®ambpw ]ÅnbpsS DSaØXbnepÅ Cu Øm]\¯nsâ c£m[nImcn XrÈqÀ AXncq]X sa{Xms¸meo¯bmWv. hnImcnb¨sâ t\XrXz¯nÂ

 
   
 
 
First Half
375M 5th Day 133/150 521 799 1 149 150,100 375M 5th Day 15/10/2020 2 pm
373 M 7th Day Chit 145 / 180 499 582 18 95 4400 4300 4000 373 M 7th Day Chit 15.10.2020 2 P.M
 
Second Half
379M 22/10/2020 106/180 1014 1094 106 498 28700, 28650 379M 22/10/2020 27/10/2020 2 PM
377M 18/10/2020 113/216 840 898 102 583 33100, 33100 377M 18/10/2020 27/10/2020 2 PM
371P 20th Day 43/50 2281 2500 0 23 0 371P 20th Day 27/10/2020 2 PM
 
  HOME I ABOUT US I ONGOING KURIES I NEW KURIES I DIRECTOR BOARD I APPLICATION I CONTACT US ALLRIGHTS RESERVED  I  WEBSITE DESIGNED BY GODLANDIT