Home  I   Contact us
HOME ABOUT ONGOING KURIES NEW KURIES DIRECTOR BOARD APPLICATION CONTACT
 

XrÈqcnse BZys¯ Nn«n/Ipdn B¸okmWv eqÀ±v ]Ån 1891 Bcw`n¨ Cu Øm]\w hnizkvX tkh\¯nsâ 120 hÀj§Ä ]n¶n«p. ]qÀ®ambpw ]ÅnbpsS DSaØXbnepÅ Cu Øm]\¯nsâ c£m[nImcn XrÈqÀ AXncq]X sa{Xms¸meo¯bmWv. hnImcnb¨sâ t\XrXz¯nÂ

 
   
  CONTACT US  
  Lourdes Church Kuri Office  
  Ambakkadan Junction,  College Road,  Thrissur - 680 005,  Kerala,  India,  Ph: 0487 - 2320342  
  www.lourdeschurchkuries.com     I   Email : mail@.lourdeschurchkuries.com  
  Branch : Faridabad  
  HOME I ABOUT US I ONGOING KURIES I NEW KURIES I DIRECTOR BOARD I APPLICATION I CONTACT US ALLRIGHTS RESERVED  I  WEBSITE DESIGNED BY GODLANDIT